eXTReMe Tracker

IS.S.C ISRAEL SUMO CENTER

לארשיב ומוסה תודחאתה

71700 ןיעידומ 23 הילד לחנ 23  Nahal Dalya st .Modiin Israel
.סקפ/ Fax -08-9701418
    .לט/Tel- 08-9701417

תילגנאב "ןוליבב"ל תפסותכ  "ומוס" יגשומ ןולימ תדרוה
 

ומוסה ינייפאמ

לוהינ .(הריז) dohyo ךותב םישנא ינש ןיב להנתמה יתורחת טרופס אוה ומוס
 gyoji הנוכמה ,הריזה טפוש לש ותוירחאב םה תוטלחהה לכ תלבקו תודדומתהה ךלהמ
העברא דוע ודיצל םיעייסמ תנגוה היהת תודדומתההש חיטבהל תנמ לע .shushin וא
המ ,םירחאה םיטפושה לע חיגשהל ודיקפתש ישאר טפוש םהל ףסונבו ,םיטפוש
רוערע וא האחמ לכ .השש לע תודדומתה לכב םיטפוש לש יפוסה רפסמה תא דימעמש
.וללה םיטפושה ןמ דחאמ אלא ולבקתי אל ברקל עגונב
 
 

- ה תלועפ אוה ומוס ברקב תדחוימ בל תמושת שידקהל שי ול ןושארה רבדה
המזגה וז היהת אל .  tachi - ai
 דחא ךכיפל .הז בלשב רבכ םיעבקנ תיפוסה האצותה ןמ זוחא םיעבשש רמול
ןיוויש לש םיאנתב עצבתהל tachi-ai - ה לעש אוה ומוסה לש דוסיה תונורקעמ
ותואב קוידב םמורתהלו הריזב םהידיב תעגל םהינש לע .םיקבאתמה ינש ןיב טלחומ
.ןיטולחל םאותמ - הפישנהו הפיאשה - םתמישנ בצקש אדוול יארחא טפושה .עגר
סומינה יללכל דובכ לש םוקמ רומש ,תוינפיה המיחלה תויונמא לכב ומכ ,ומוסב
יסקט .םיקבאתמה ינש דצמ דובכ לש תיסקט הווחמב םיליחתמ תוברקהו ,סקטהו
- הו (הדימעה סקט) ritsu-rei - ה תא םיללוכ םייתרוסמה ומוסה
ורוקמו ומוסל ידוחיי אוה chiri-chozu - ה סקט .(העבשהה סקט) chiri-chozu
םע ,תינמז וב ותוא םיעצבמ םיקבאתמה ינש . ברק ינפל תורהטהה גהנמב
תארקנה החונתב הריזה לש רחא הצקב בשוי קבאתמ לכ .dohyo -ה ךותל םתיילע
אחומ ,וזב וז וידי תא ףשפשמ ,ובירי יפלכ ושארב דק , sonkyo
תא הנפמ ,הלעמ יפלכ תונפומ םיידיה תופכש ךכ ידדצל וידי טשופ ,תחא םעפ ףכ
.ויכרב לע הרזח םיידיה יתש תא חינמ ףוסבלו הטמ יפלכ ויתופכ

ועבקש הלא םה םדק ימיב םינפיה .רטמ 4.55 ורטוק ,תיסחי ןטק אוה dohyo ה
םילימב .ףוסניאה תא גציימ לגעמהו תויה ,dohyo ה לש תילגעמה ותרוצ תא
הרשעהל איבהש המ ,יפוסניא לדוגב חטשמכ שמשל לוכי לוגעה dohyo ה ,תורחא
.ומוסה תוקינכט לש תיתועמשמ
דעו ,םלועב וגוסמ םישקה טרופסה יפנעמ דחאל בשחנ ומוסהש ךכל הביסה יהוז
ינש ןיב םייסיפה םילדבהה תא ןובשחב תחקל ילבמ תעצבתמ וב המיחלה םויה
טרפ ,םימורע םיקבאתמה לש םתויה אוה ומוסה לש ףסונ רכיה ןמיס .םיביריה
,dohyo ה לש הלוגעה ותרוצ ומכ ,הז ןממס םג .mawashi ארקנש רצ םייצלח רוזאל
.ומוסה לש המיחלה תוקינכט תוחתפתהל תובר םרת
 

ומוסה לש הירוטסהה

םנשי .הנש ףלאמ רתוי לש הירוטסה לעב אוה ,ןפי לש ימואלה טרופסה ,ומוס
היסורב ול המוד טרופס ונשיו ,תוקבאהו ףורגיא ןיבל וניב ןוימד יוק רפסמ
.האירוק םורדו ןופצבו

ףאו ,תונשי תוידוהו תויניס תודועתב ולש םירוכזיא אוצמל ןתינ ןכ ומכ
םיחצנמה יכ תרפסמ הקיתעה תעה לש הירוטסהה .ןוויב םיקיתע ריק ירויצב
.הדאיפמילואה תוגיגחב רתויב הברה הרקוהל וכז ומוס תוריכזמה טרופס תויורחתב
ןיב לדבה לכ אלל ,םלועה יבחר לכב ץופנ ומוסה היה רבעבש רמול ןכ םא ןתינ
.ברעמל חרזמ

םע הינומרהב םינשה ךרואל וחתפתה ינפיה ומוסה לש םיידוחייה רכיהה יוות
.היבשות לש תוינחורהו תויתוברתה םהיתולוגסו ץראה לש המילקאו היפונ
שמיש זא ,היגולותימב דוע תאצמנ תינפיה הירוטסהב ומוסל הנושארה תוסחייתהה
ינפב קחוש רשאכ ,8 - ה האמב איה ומוסה לש תיתימאה ותישאר .ברק-ודל יעצמאכ
רצח לש תויתנשה תוגיגחב עבק לש עוריאל ךפה ךליאו זאמ .רצחה תוגיגחב רסיקה
ךותב אל הפוקת התואב וכרענ תוברקה .הנש 400 - ל בורק הכשמנ וז תרוסמו ךלמה
.(יתוכלמה רתכה רדח) Shishin-den ה ינפלש הבחרב אלא

תודמעמ לש ןוטלשל םתיילעו 10 - ה האמה רחאל םזילדואפה תוחתפתה םע
,ןכמ רחאל .(1192-1580) המיחל תקינכטכ ומוסב ןמאתהל םהמ םיבר ולחה ,םימחולה
לש םהידימ ומוסה רבע ,ישיא רשאמ רתוי יתצובקל ךפהו המיחלה יפוא הנתשה רשאכ
םייעוצקמה ומוסה יקבאתמ חומצל ולחה םכותמש ,םעה יטושפ לא םימחולה
.םינושארה

ומוסה ימחול וכמתנ ,1867 - ל 1603 ןיב Tokugawa Shogunate ה תפוקת ךשמב
ףוסב םזילדואפה לש ותוטטומתה םע .םיילדואפה םינודאה ידי לע םייעוצקמה
.םירעה יבשות לש םתכימת תרזעב ,םמצע תא סנרפל ולחה םה ,Tokugawa ה תפוקת
םתיינבל ףסכ סייגל תנמ לע ומוס תוברק וכרענ הרובק תולכיהו םישדקמל תוכימסב
ןכמ רחאל החתפתה איהו ,Kanjin Sumo יוניכב העדונ ומוס לש וז הרוצ .םצופישו
.ונימי לש (Japan Sumo Association) ינפיה ינעוצקמה ומוסה ימחול דוגיאל
םה הייוליגמ םיינשש ,וז םינש תבר תרוסמל וירשק תא רמשמ ינפיה ומוסה דוגיא
לש וידגבו הריזה לעמ יולתה (וטניש שדקמב לאל חבזמ) shinden ה תרוצב גגה
.דיצ תשובלתב ורבע םימימ ינפי םחול םילמסמה הריזה טפוש

םיירקיעה ומוסה יקוח לש ריצקת

                      םיקבאתמה

.mawashi ארקנה םייצלח רוזאל טרפ ,םוריע תויהל בייח קבאתמ .1
שובלל ןתינ ,ינפיה ומוסה דוגיא ידי לע רושיא ךכל ןתינ םא ,תאז םע)
.(ומוס יסנכמ

.םת ןמזהש טילחה הריזה טפושש רחאל "ןמז תכראה" שקבל יאשר ונניא קבאתמ .2

ןמ דחאל טרפ שיא .הריזה טפוש לש ותטלחה לע רערעל תוכז ןיא קבאתמל .3
.תאז תושעל יאשר ונניא םירחאה םיטפושה

הז דוקלו toku-dawara ה לא תגסל םיקבאתמה ינש לע ,הערכה הלבקתנש רחאל .4
.תימשרה ןוחצנה תעדוה תא ,העירכ תחונתב בצינ ודועב ,חצנמה לבקי םש .הזל

הריזה טפוש

.הריז טפוש ידי לע ולהוני תוברק .1

שומיש לכב ןיחבהל יארחא הריזה טפוש היהי תוברקה לוהינל ףסונב .2
.(kin-te) תורוסא תוקינכטב

,המאתהב יברעמהו ימורדה ,יחרזמה ,ינופצה דצב םיבשוי םיטפוש העברא .3
.ינופצה דצב dohyo ה ינפל בשוי ישארה טפושהו

טילחיו םהמ דחא לכל ישארה טפושה בישקי םיטפושה ןיב המכסה יא לש הרקמב .4
לכוי קבאתמ לכב ךמות םיטפוש רפסמ ותואש הרקמב .בורה תעדל םאתהב חצנמה לע
.רזוח ברק לע תורוהל ישארה טפושה

ברקה תערכה

עגונ ,וילגר תופכל טרפ ,ופוגמ והשלכ קלח רשאכ ברקה תא דיספמ דדומתמ .1
.dohyo ה חטשמב

ה לש ינוציחה לובגל רבעמ ובירי תא ףחוד אוה רשאכ ברקב הכוז דדומתמ .2
.dohyo

וא לוגיעל ץוחמ , dohyo ה חטשמב תינמז וב םיעגונ םידדומתמה ינש רשאכ .3
.רזוח ברק זרכומ ,וכותב
 

 SHIKIRI

לש ןוילעה וקלח ,תוקשופמ םיילגרה .shikiri תארקנ ברקה לש החיתפה תחונת
םיידיה יתשו ,יקפוא וקב תואצמנ םייפתכהו םיינתמהש ךכ המידק יוטנ ףוגה
המודבו ,tachi-ai וא shikiri רומאכ תארקנ וז החונת .הריזה חטשמ לע תוחנומ
.םיקבאתמה לש "ןוכיה"ה תדמע איה םינצאה לש החיתפה תחונתל

SHIKO

םהילגר תא קזחל תנמ לע םיקבאתמה םישמתשמ הב ןומיאה תוטישמ תחא איה וז
םייכרבה רשאכ העירכ תחונתב םיליחתמ .םהינתומו
הדיצה םיילגרה תחא תמרומ ןכמ רחאל .ןהילע תוחנומ םיידיה תופכו תוקשופמ
לגרה תדרומ ךכ רחא .םייתש וא הינש ךשמל ךכ תקזחומו ירשפאה יברימה הבוגל
.הינשה לגרה םע הלועפה לע םירזוחו העיקרב עקרקל הרזח

(dohyo) הריזה

 

םיקש וא (tawara) שק יקש ידי לע םוחת ,רטמ 4.55 הרטוקש ,הריזה ףקיה
ידכ הרוחא טעמ םיקשה םיזזומ הריזה ידיצ תעבראב ;המדאב םיאלוממ ,רחא רמוחמ
.(toku-dawara) חוור רוציל

המיאתמ תומכ םהילע רזפל ןתינ ;ירמגל םיקלח תויהל םיבייח dohyo ה ינפ
.לוח לש

ה ינפ לעמש קלחה) מ"ס 4 לש הבוגב ויהי dohyo ה ףקיה תא םירצויה שקה יקש
המדאה לש ינקתה ההבוג .מ"מ 6-8 היהי שקה יקש תא רבחמה לבחה יבוע .(dohyo
יושע הנממ
.מ"ס 36 היהי dohyo ה

לש היהת (הלוגעה הריזה ביבסש עובירה רמולכ) dohyo ה לש תיללכה ותרוצ
.מ"ס 81.8 היהי דחא (שק קש) tawara לש וכרוא .רטמ 7.27 לש עלצ לעב עוביר

tawara לש ויבוע .מ"ס 63.5 היהי םכרוא ,םייטרדנטס tawara ב םישמתשמ םא
םירובק ויהי ונממ םישילש ינשכו תיטפילא היהת ותרוצ .מ"ס 8.5 - 9 היהי
.המדאב

םייצלחה רוזא

םירזע םושב שמתשהל ןיא , shimekomi וא mawashi ארקנה םייצלחה רוזאל טרפ
םלוא ,םיוסמ ךרוא בתכומ אל ;מ"ס 40 אוה םייצלחה רוזא לש ובחור .םיינוציח
ללכ ךרדב .םימעפ שמח וא עברא ףוגה תא ףיקהל ידכ ויד ךורא תויהל ךירצ אוה
לע קיפסמ חישק תויהל רמוחה לע ;םיקלח עבראל ךרואל םייצלחה רוזא תא םילפקמ
 .ביריה וב זחוא רשאכ טמקתי אלש תנמ
.םיקלח העבראל ךרואל לפוקמה יטרדנטס בחורב הנתוכ דבמ בכרומ םייצלחה רוזא
דגנכ הז הצק םיחינמו ,םיקלח ינשל לפוקמ אוהש ךכ ,דחא הצק טעמ םיחתופ הליחת
ירביא תא הסכיש ךכ םיילגרה ןיב םייצלחה רוזא תא םימש ןכמ רחאל .ףוגה תמדק
.ףוגה תמדיקל הרזח ותוא םיריזחמו ינמיה ןבשיה ביבס הקזחב םיפפלמ ,ןימה
תא םיפפלמ רשאכ .רובטה וקל תחתמ ףוגה ךרואל ללכ ךרדב ותוא םיריבעמ הז בלשב
תסיפ םע ותוא קזחלו לופיל ימדקה הצקל חינהל שי ףוגה ביבס תפסונ םעפ דבה
תא קזחלו ףוגה ביבס תופסונ םיימעפ וא םעפ דבה תא ףפלל שי .תיקפואה דבה
םעפ דבה תא םילפקמש ךכ ידי לע השענ הז קודיה .רוחאמ T תרוצב ינשה הצקה
גיראה לש ןושארה וקלח ךרד והצק תא םיריבעמו ,הנומשל לפוקמ היהיש ךכ ,תפסונ
 .תיוזב טולביש ךכ ותוא םירשוק זאו ויתחתמו יקפואה
ךכ םשל השורד ,דבל םייצלחה רוזא תא רושקל השק
אלש ךכ ,קדוהמב רושק היהי םייצלחה רוזאש ךכ לע דחוימב דיפקהל שי .הרזע
.ברקה ךלהמב ררחתשי

תורוסאה תוקינכט

 רחאלו דימ ברקה קספוי (kin-te) תורוסא תוקינכטב שומיש לש הרקמב .19
.ברקב דיספמכ ןהב שמתשמה זרכוי םיטפושה לש הדיעו
:ןמקלדכ ןה תורוסאה תוקינכטה

.(םיינזאב דוחייב) דצה ןמ הריטס (1

;(ןטבה תיתחתל וא םייניעל לשמל) תועבצא תפיחד וא םיפורגא (2

;(mawashi ה לש ךנואמה ימדקה קלחה ,ראווצה ,רעישה לש לשמל) תוסיפת (3

;(ךריה הבוגל תחתמ לגרה ףכ םע הטיעבל טרפ) הטיעב (4

;ןוויכה דגנ תועבצאה בוביס (5

.הכישנ (6

ובירי לש םייצלחה רוזא לש ךנואמה ירוחאה קלחב זחואה קבאתמל הרוי טפושה
.ונממ תופרהל

,ברקה תא ךכ לשב קיספמו הרוסא הקינכטב שומיש לע תועטב טפוש זירכמ םא
.רזוח ברק ךרעיי

וירשקו םייצלחה רוזא לש ךנואמה ימדקה קלחה ררחתשי ברקה ךלהמב םא
.דיספמכ קבאתמ ותוא זרכוי ,וחתפי

"תיב"ה ףדל הרזח