רשק
ינכט טרפמ תונומת תיירלג םיעפומ יגוס   םיעפומ חול הקהלה תודוא

!!ונלש בויטויה ץורע
"זיטסקיסה" תקהל לש תיבה רתא
Sixties
                                     ילא                                 יטומ                                לאוי                               לייא                                       


:הבורק העפוה

דוהי-"יירג" - 2021 טסוגואב 20 'ו םוי

םיסיטרכ

 

ןונד יליג -הכירעו םוליצ - העפוהב זיטסקיסה


"What A Wonderful Worldרישל הקהלה לש עוצבל וניזאה

"המחלמ רדח" הרדיסה ךותמ
רנרל לאוי- תילאקיסומ הקפה

יטסוקא עוצב- "Bad Moon Rising - יח"-Audio
יטסוקא עוצב - "One After 909 - יח"-Audio


:םיאבה םינופלטב םכתושרל דומעל חמשנ ,דוע תעדל וצרת םא

0505297720

0505311018

!!!בורקב תוארתהל

....הלעמל הרזח