"זיטסקיסה"-בחרה להקל "תוחותפ" תועפוה חול

תורעה
העש
םוקמ
ךיראת
םיסיטרכ

21:00
ביבא לת "באלק הנאווה"
2.11.18 'ו םוי
 םיסיטרכ 21:00 בקעי ןורכז "אמלא" 17.11.18 'ש םוי
 םיסיטרכ21:00דוהי "יירג"14.12.18 'ו םוי
*908021:00הפיח "הפאז"11.1.19 'ו םוי

  וידרו היזיוולט

העש
תינכת
ץורע
ךיראת
"זיטסקיס"ה רתאל הרזח