"זיטסקיסה"-בחרה להקל "תוחותפ" תועפוה חול

תורעה
העש
םוקמ
ךיראת

                     20:00
     עבש ראב "זוזג" לביטספ
          8.9.22 'ה םוי

21:00
ביבא לת "יירג"
23.9.22 'ו םוי

                     21:00                הפיח "הפאז"
        21.10.22 'ו םוי

  וידרו היזיוולט

העש
תינכת
ץורע
ךיראת
"זיטסקיס"ה רתאל הרזח