"זיטסקיסה"-בחרה להקל "תוחותפ" תועפוה חול

תורעה
העש
םוקמ
ךיראת


21:00
הילצרה סיפ לוכשא

30.12.16 'ו םוי
*9080 21:00 ביבא לת-"הפאז  " 24.02.16 'ו םוי

  וידרו היזיוולט

העש
תינכת
ץורע
ךיראת
"זיטסקיס"ה רתאל הרזח